Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID-gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

In het kader van de AssurMiFID-gedragsregels is ons kantoor eraan gehouden een beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Plus++ cvba is gehouden aan tot het naleven de AssurMiFID-gedragsregels en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2 Nummer van de takken en de titulatuur

1. Ongevallen
2. Ziekte
3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4. Casco rollend spoorwegmaterieel
5. Luchtvaartuigcasco
6. Casco zee- en binnenschepen
7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8. Brand en natuurevenementen
9. Andere schade aan goederen
10. Burgerlijke Aansprakelijkheid motorrijtuigen
11. Burgerlijke Aansprakelijkheid luchtvaartuigen
12. Burgerlijke Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen
13. Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid
14. Krediet
15. Borgtocht
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand
18. Hulpverlening
21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26. Kapitalisatieverrichtingen
27. Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3 Polisvoorwaarden

De nodige info kan u via de link hieronder vinden.

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hier kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Informatie betreffende het beleid belangenconflicten van ons kantoor

Wetgeving

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID-gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. In het kader van de AssurMiFID-gedragsregels is ons kantoor eraan gehouden een beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFIDgrondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Belangenconflicten

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen

a) De verzekeringstussenpersonen, m.n. natuurlijke of rechtspersoon en inclusief verbonden personen te weten onder meer: bestuurders, managers, personen met zeggenschap, werknemers betrokken bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten en subagenten) en klanten;

b) Tussen klanten onderling.

Ons beleid belangenconflicten houdt rekening met de karakteristieken, specifieke kenmerken en context van ons kantoor.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
  • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
  • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
  • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
  • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

Beleid en maatregelen

Ons kantoor neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het betreft volgende maatregelen:

 • Een interne instructienota;
  • Een aangepast verloningsbeleid;
  • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
  • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
  • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
  • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Procedure

Ons kantoor hanteert volgende procedure in het geval er zich mogelijks een belangenconflict voordoet:

 • Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dathet risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant niet behartigd kunnen worden, communiceert ons kantoor op duidelijk wijze de algemene aard en/of de bronnen van dit belangenconflict aan de desbetreffende klant, alvorens de dienstverlening te laten doorgaan. De klant ontvangt voldoende informatie om zelf een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.
  • Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich het recht voor om de gevraagde dienstverlening van de betrokken klant te weigeren, met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant.

Bijkomende informatie inzake ons beleid belangenconflicten

Op eenvoudig verzoek kan u meer informatie opvragen betreffende ons beleid belangenconflicten.

3. Vergoeding

Bij Plus++ cvba ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Het is nog steeds mogelijk dat een deel of alle polissen in ons beheer nog onder het klassieke vergoedingsbeginsel in de verzekeringswereld vallen. Dit omvat volgende: Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Dit zal steeds duidelijk aan de klant gemeld en vermeld worden. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Contacteer ons